• เสวนาครั้งที่ 1 ทบทวนพื้นฐานความรู้วิศวกรรมก่อนสอบ ( ขอบคุณท่าน อ. สุวิช ลิ่มทอง)

  • เสวนาครั้งที่ 2 ทบทวนความรู้พื้นฐานวิศวกรรมก่อนสอบ (ขอขอบคุณท่าน อ.สุวิช ลิ่มทอง และท่าน ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์)

ดูเพิ่มเติมใน Youtube ” ครูช่วยศิษย์” https://www.youtube.com/channel/UCbB7LUw4xWTw6N7-0qBvhSQ/videos